Academia de poliţie “al. I. Cuza” DIN Bucureşti, în calitate de iosud, organizează Şcoala doctorală de ordine publică şi Siguranţă Naţională în conformitate cu prevederile Legii zapewniania Naţionale Nr. 1 DIN 2011… Pentru locurile repartizate inspectoratelor GENERALE cu statut Militar se potînscrieexclusiv candidaţii Care deţin statutul de maistru Militar sau subofiţer, iar pentru locurile repartizatecelorlalte inspection GENERALE/similare Exclusiv candidaţi Care deţin statutulde agent de poliţie c) să nu fifost exmatriculaţi pentru abateri Disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ; Acestea sunt gândite tocmai să constate Decker cunoștințelor, priceperilor și deprinderilor privind problemele de limbă, pentru a identification soluții bazate pe reguli și eliminarea situațiilor ce ar putea produits confuzii, ambiguități sau alterarea sensului mesajului transmission ori recepționat. Itemii vizează nu Atât volume de cunoștințe acumulat, Cât, mai cu seamă, soliditatea Lor, capacitatea competitorului de a se orienta Rapid în indicarea răspunsului corect, în condițiile existenței unor variante propuse, unele aflându-se doar foarte aproape de corectitudine. Crearea unor astfel de situații urmărește tocmai elminarea unor posibile confuzii şi rezolvarea problemei de limbă nu prin intuiție, ci numai în baza regulei gramaticale. Academia de Poliţie,, Alexandru Ioan Cuza “, Facultatea de Poliţie organizează examen de LICENŢĂ, Facultatea de Arhivistică organizează examen DE LICENŢĂ, iar Facultatea de Pompieri examen DE DIPLOMĂ. Cele șaisprezece teste de gramatică urmăresc să-i ajute, PE CEI Care se pregătesc, să-și perfecționeze Modul de lucru în condiții de simulare ale unor situații Reale cu subiecte de tipul şi dificultatea celor date spre rezolvare în anii anteriori de către instituțiile organizatoare a admiserii.

Testele pe care le Propunem spré rezolvare vizează verificarea cunoștințelor de fonetică, de vocabulaire, morfologie, sintaxons propoziției și a Frazier, ortografie, ponctuație, accent. Este necesar însă, ca înaintea rezolvării exercițiilor propuse, să fie asigurat fondements entul teoretic al cunoștințelor de gramatică, fără de care nu este posibilă rezolvarea testelor-grilă. în acest caz, se impune conferirea acurateței exprimării celuJe chemat să întocmească un Act Procedure, un proces-verbal de constatare, o declarație sau orice Alt document de a cărui redactare depinde stabilirea gradului de participare a persoanelor implicate.